Danh sách ngành nghề ngắn hạn được phép định cư Úc năm 2020

 

Từ 19/4/2017, danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) sẽ thay thế danh mục “Danh sách nghề nghiệp có kỹ năng bảo lãnh” (CSOL) trước đây.

 

Những nghành nghề ngắn hạn để định cư tạ Úc

Bạn phải chỉ định một nghề trong Danh sách kết hợp những nghề có kỹ năng đủ tiêu chuẩn nếu bạn đang nộp đơn cho bất kỳ diện visa nào dưới đây:

  • Để cử bởi nhà tuyển dụng (visa 186) – Dòng trực tiếp (Direct Entry Stream)
  • Visa tay nghề được bang đề cử (visa 190)
  • Thị thực tay nghề khu vực (tạm thời) (visa 489) – nếu được Chính phủ Tiểu Bang hoặc Lãnh Thổ đề cử
  • Thị thực tạm thời (Có kỹ năng) (visa TSS)
  • Thị thực đào tạo (visa 407)

 

Xem thêm:

 

Danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) 

Occupation ANZSCO Code List Visa subclasses (streams or type) Assessing Authority
Accommodation and Hospitality Managers nec 141999 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Acupuncturist 252211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) Chinese Medicine Board of Australia
Advertising Manager 131113 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) AIM
Advertising Specialist 225111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) 323112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Aircraft Maintenance Engineer (Structures) 323113 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Ambulance Officer 411111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Anaesthetic Technician 311211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Anaesthetist 253211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) MedBA
Animal Attendants and Trainers nec 361199 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Apiarist 121311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Aquaculture Farmer 121111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Arborist 362212 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Architectural Draftsperson 312111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Architectural, Building and Surveying Technicians nec 312199 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Art Teacher (Private Tuition) 249211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Artistic Director 212111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Arts Administrator or Manager 139911 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Baker 351111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* TRA
Beef Cattle Farmer 121312 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Book or Script Editor 212212 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Building Inspector 312113 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Business Machine Mechanic 342311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Butcher or Smallgoods Maker 351211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Cabler (Data and Telecommunications) 342411 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Cafe or Restaurant Manager 141111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Camera Operator (Film, Television or Video) 399512 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Cardiac Technician 311212 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Careers Counsellor 272111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Cartographer 232213 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Chemical Plant Operator 399211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Chemistry Technician 311411 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Commodities Trader 222111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Community Worker 411711 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACWA
Company Secretary 221211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Complementary Health Therapists nec 252299 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Conference and Event Organiser 149311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Contract Administrator 511111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Cook 351411 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* TRA
Copywriter 212411 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Corporate Services Manager 132111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Cotton Grower 121211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Counsellors nec 272199 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Crop Farmers nec 121299 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Customer Service Manager 149212 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Dairy Cattle Farmer 121313 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Dance Teacher (Private Tuition) 249212 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Dancer or Choreographer 211112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Database Administrator 262111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
Dental Specialist 252311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ADC
Dental Technician 411213 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Dentist 252312 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ADC
Dietitian 251111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) DAA
Director (Film, Television, Radio or Stage) 212312 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Disabilities Services Officer 411712 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Diversional Therapist 411311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Diving Instructor (Open Water) 452311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Dog Handler or Trainer 361111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Dressmaker or Tailor 393213 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Drug and Alcohol Counsellor 272112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Earth Science Technician 311412 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Education Adviser 249111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Education Managers nec 134499 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Enrolled Nurse 411411 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ANMAC
Facilities Manager 149913 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Family and Marriage Counsellor 272113 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Family Support Worker 411713 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Farrier 322113 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Fashion Designer 232311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Film and Video Editor 212314 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Finance Broker 222112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Finance Manager 132211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) CAANZ/CPAA/IPA
Financial Brokers nec 222199 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Financial Dealers nec 222299 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Financial Investment Adviser 222311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Financial Investment Manager 222312 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Financial Market Dealer 222211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Florist 362111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Flower Grower 121212 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Footballer 452411 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Fruit or Nut Grower 121213 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Furniture Finisher 394211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Gallery or Museum Curator 224212 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Gardener (General) 362211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Geologist 234411 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Grain, Oilseed or Pasture Grower 121214 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Grape Grower 121215 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Graphic Designer 232411 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Greenkeeper 362311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Gymnastics Coach or Instructor 452312 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Hairdresser 391111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Hardware Technician 313111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Health and Welfare Services Managers nec 134299 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Health Diagnostic and Promotion Professionals nec 251999 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Health Information Manager 224213 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Health Promotion Officer 251911 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Horse Riding Coach or Instructor 452313 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Hospital Pharmacist 251511 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) APharmC
Hotel or Motel Manager 141311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Human Resource Manager 132311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) AIM
ICT Account Manager 225211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
ICT Business Development Manager 225212 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
ICT Customer Support Officer 313112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
ICT Managers nec 135199 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
ICT Project Manager 135112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
ICT Quality Assurance Engineer 263211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
ICT Sales Representative 225213 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
ICT Support and Test Engineers nec 263299 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
ICT Support Engineer 263212 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
ICT Support Technicians nec 313199 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
ICT Systems Test Engineer 263213 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
ICT Trainer 223211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
Illustrator 232412 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Industrial Designer 232312 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Industrial Pharmacist 251512 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Information and Organisation Professionals nec 224999 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Insurance Agent 611211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Insurance Broker 222113 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Insurance Loss Adjuster 599612 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Intensive Care Ambulance Paramedic 411112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Interior Designer 232511 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Interpreter 272412 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) NAATI
Jeweller 399411 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Jewellery Designer 232313 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Journalists and Other Writers nec 212499 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Judicial and Other Legal Professionals nec 271299 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Laboratory Manager 139913 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Landscape Gardener 362213 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Librarian 224611 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Library Technician 399312 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Life Science Technician 311413 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Livestock Farmers nec 121399 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Make Up Artist 399514 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Manufacturer 133411 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Marketing Specialist 225113 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Massage Therapist 411611 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Mathematician 224112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Meat Inspector 311312 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Mechanical Engineering Technician 312512 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* TRA
Medical Laboratory Technician 311213 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) AIMS
Medical Technicians nec 311299 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Metal Fitters and Machinists nec 323299 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Metallurgical or Materials Technician 312912 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Middle School Teacher 241311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) AITSL
Mine Deputy 312913 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Minister of Religion 272211 STSOL 407 VETASSESS
Mixed Crop and Livestock Farmer 121411 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Mixed Crop Farmer 121216 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Mixed Livestock Farmer 121317 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Music Director 211212 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Music Professionals nec 211299 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Music Teacher (Private Tuition) 249214 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Naturopath 252213 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Network Administrator 263112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
Network Analyst 263113 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
Newspaper or Periodical Editor 212412 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Nurse Educator 254211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ANMAC
Nurse Manager 254311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ANMAC
Nurse Researcher 254212 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ANMAC
Nutritionist 251112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Occupational Health and Safety Adviser 251312 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Organisation and Methods Analyst 224712 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Orthoptist 251412 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Other Sports Coach or Instructor 452317 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Pastrycook 351112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* TRA
Patents Examiner 224914 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Performing Arts Technicians nec 399599 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Pharmacy Technician 311215 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Photographer 211311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Pig Farmer 121318 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Poultry Farmer 121321 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Power Generation Plant Operator 399213 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Precision Instrument Maker and Repairer 323314 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Primary Products Inspectors nec 311399 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Primary School Teacher 241213 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) AITSL
Print Finisher 392111 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Print Journalist 212413 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Printing Machinist 392311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Private Tutors and Teachers nec 249299 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Production Manager (Forestry) 133511 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Production Manager (Manufacturing) 133512 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Production Manager (Mining) 133513 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Program Director (Television or Radio) 212315 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Program or Project Administrator 511112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Psychotherapist 272314 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Public Relations Professional 225311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Quality Assurance Manager 139914 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Records Manager 224214 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Recreation Officer 272612 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Recruitment Consultant 223112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Rehabilitation Counsellor 272114 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Research and Development Manager 132511 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Resident Medical Officer 253112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) MedBA
Residential Care Officer 411715 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Retail Buyer 639211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Retail Pharmacist 251513 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) APharmC
Rheumatologist 253323 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Roof Plumber 334115 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Roof Tiler 333311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Safety Inspector 312611 Regional 407, 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Sales and Marketing Manager 131112 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* AIM
School Principal 134311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Science Technicians nec 311499 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Sheep Farmer 121322 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Signwriter 399611 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Snowsport Instructor 452314 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Social Professionals nec 272499 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Software Tester 261314 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
Sound Technician 399516 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Specialist Managers nec 139999 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Sports Development Officer 452321 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Sportspersons nec 452499 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Stage Manager 212316 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Stockbroking Dealer 222213 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Student Counsellor 272115 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Sugar Cane Grower 121217 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Supply and Distribution Manager 133611 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* AIM
Swimming Coach or Instructor 452315 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Systems Administrator 262113 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
Teacher of English to Speakers of Other Languages 249311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Technical Director 212317 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Technical Sales Representatives nec 225499 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Technical Writer 212415 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Telecommunications Linesworker 342413 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Television Journalist 212416 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Tennis Coach 452316 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Textile, Clothing and Footwear Mechanic 323215 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Toolmaker 323412 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Traditional Chinese Medicine Practitioner 252214 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) Chinese Medicine Board of Australia
Transport Company Manager 149413 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Upholsterer 393311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Urban and Regional Planner 232611 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Vegetable Grower 121221 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Vehicle Body Builder 324211 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Vehicle Trimmer 324212 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Veterinary Nurse 361311 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Video Producer 212318 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Visual Arts and Crafts Professionals nec 211499 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Watch and Clock Maker and Repairer 323316 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Web Administrator 313113 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
Web Designer 232414 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) VETASSESS
Web Developer 261212 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACS
Welfare Worker 272613 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACWA
Wood Machinist 394213 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec 394299 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) TRA
Youth Worker 411716 STSOL 190, 407, 489 (S/T), TSS (S) ACWA

1/7/2017:

Short‑term Skilled Occupation List
Item Column 1

Occupation

Column 2

ANZSCO code

Column 3

Assessing authority

Column 4

Specified for only certain classes (see subsection (2))

1 aquaculture farmer 121111 VETASSESS Y
2 cotton grower 121211 VETASSESS Y
3 flower grower 121212 VETASSESS Y
4 fruit or nut grower 121213 VETASSESS Y
5 grain, oilseed or pasture grower (Aus) / field crop grower (NZ) 121214 VETASSESS Y
6 grape grower 121215 VETASSESS Y
7 mixed crop farmer 121216 VETASSESS Y
8 sugar cane grower 121217 VETASSESS Y
9 vegetable grower (Aus) / market gardener (NZ) 121221 VETASSESS Y
10 crop farmers (nec) 121299 VETASSESS Y
11 apiarist 121311 VETASSESS Y
12 beef cattle farmer 121312 VETASSESS Y
13 dairy cattle farmer 121313 VETASSESS Y
14 horse breeder 121316 VETASSESS Y
15 mixed livestock farmer 121317 VETASSESS Y
16 pig farmer 121318 VETASSESS Y
17 poultry farmer 121321 VETASSESS Y
18 sheep farmer 121322 VETASSESS Y
19 livestock farmers (nec) 121399 VETASSESS Y
20 mixed crop and livestock farmer 121411 VETASSESS Y
21 sales and marketing manager 131112 AIM
22 advertising manager 131113 AIM
23 corporate services manager 132111 VETASSESS
24 finance manager 132211 (a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

25 human resource manager 132311 AIM
26 research and development manager 132511 VETASSESS
27 manufacturer 133411 VETASSESS
28 production manager (forestry) 133511 VETASSESS Y
29 production manager (manufacturing) 133512 VETASSESS
30 production manager (mining) 133513 VETASSESS
31 supply and distribution manager 133611 AIM
32 health and welfare services managers (nec) 134299 VETASSESS
33 school principal 134311 VETASSESS
34 education managers (nec) 134499 VETASSESS
35 ICT project manager 135112 ACS
36 ICT managers (nec) 135199 ACS
37 arts administrator or manager 139911 VETASSESS
38 laboratory manager 139913 VETASSESS
39 quality assurance manager 139914 VETASSESS
40 specialist managers (nec) except:

(a) ambassador; or

(b) archbishop; or

(c) bishop

139999 VETASSESS
41 cafe or restaurant manager 141111 VETASSESS
42 hotel or motel manager 141311 VETASSESS
43 accommodation and hospitality managers (nec) 141999 VETASSESS
44 hair or beauty salon manager 142114 VETASSESS
45 post office manager 142115 VETASSESS
46 fitness centre manager 149112 VETASSESS
47 sports centre manager 149113 VETASSESS
48 customer service manager 149212 VETASSESS
49 conference and event organiser 149311 VETASSESS
50 transport company manager 149413 VETASSESS
51 facilities manager 149913 VETASSESS
52 dancer or choreographer 211112 VETASSESS
53 music director 211212 VETASSESS
54 music professionals (nec) 211299 VETASSESS
55 photographer 211311 VETASSESS
56 visual arts and crafts professionals (nec) 211499 VETASSESS
57 artistic director 212111 VETASSESS
58 book or script editor 212212 VETASSESS
59 director (film, television, radio or stage) 212312 VETASSESS
60 film and video editor 212314 VETASSESS
61 program director (television or radio) 212315 VETASSESS
62 stage manager 212316 VETASSESS
63 technical director 212317 VETASSESS
64 video producer 212318 VETASSESS
65 copywriter 212411 VETASSESS
66 newspaper or periodical editor 212412 VETASSESS
67 print journalist 212413 VETASSESS
68 technical writer 212415 VETASSESS
69 television journalist 212416 VETASSESS
70 journalists and other writers (nec) 212499 VETASSESS
71 company secretary 221211 VETASSESS
72 commodities trader 222111 VETASSESS
73 finance broker 222112 VETASSESS
74 insurance broker 222113 VETASSESS
75 financial brokers (nec) 222199 VETASSESS
76 financial market dealer 222211 VETASSESS
77 stockbroking dealer 222213 VETASSESS
78 financial dealers (nec) 222299 VETASSESS
79 financial investment adviser 222311 VETASSESS
80 financial investment manager 222312 VETASSESS
81 recruitment consultant 223112 VETASSESS
82 ICT trainer 223211 ACS
83 mathematician 224112 VETASSESS
84 gallery or museum curator 224212 VETASSESS
85 health information manager 224213 VETASSESS
86 records manager 224214 VETASSESS
87 librarian 224611 VETASSESS
88 management consultant 224711 VETASSESS
89 organisation and methods analyst 224712 VETASSESS
90 patents examiner 224914 VETASSESS
91 information and organisation professionals (nec) 224999 VETASSESS
92 advertising specialist 225111 VETASSESS
93 marketing specialist 225113 VETASSESS
94 ICT account manager 225211 VETASSESS
95 ICT business development manager 225212 VETASSESS
96 ICT sales representative 225213 VETASSESS
97 public relations professional 225311 VETASSESS
98 technical sales representatives (nec) including education sales representatives 225499 VETASSESS
99 aeroplane pilot 231111 CASA
100 flying instructor 231113 VETASSESS
101 helicopter pilot 231114 CASA
102 fashion designer 232311 VETASSESS
103 industrial designer 232312 VETASSESS
104 jewellery designer 232313 VETASSESS
105 graphic designer 232411 VETASSESS
106 illustrator 232412 VETASSESS
107 web designer 232414 VETASSESS
108 interior designer 232511 VETASSESS
109 urban and regional planner 232611 VETASSESS
110 wine maker 234213 VETASSESS Y
111 geologist 234411 VETASSESS
112 primary school teacher 241213 AITSL
113 middle school teacher (Aus) / intermediate school teacher (NZ) 241311 AITSL
114 education adviser 249111 VETASSESS
115 art teacher (private tuition) 249211 VETASSESS
116 dance teacher (private tuition) 249212 VETASSESS
117 music teacher (private tuition) 249214 VETASSESS
118 private tutors and teachers (nec) 249299 VETASSESS
119 teacher of English to speakers of other languages 249311 VETASSESS
120 dietitian 251111 DAA
121 nutritionist 251112 VETASSESS
122 occupational health and safety adviser 251312 VETASSESS
123 orthoptist 251412 VETASSESS
124 hospital pharmacist 251511 APharmC
125 industrial pharmacist 251512 VETASSESS
126 retail pharmacist 251513 APharmC
127 health promotion officer 251911 VETASSESS
128 health diagnostic and promotion professionals (nec) 251999 VETASSESS
129 acupuncturist 252211 Chinese Medicine Board of Australia
130 naturopath 252213 VETASSESS
131 traditional Chinese medicine practitioner 252214 Chinese Medicine Board of Australia
132 complementary health therapists (nec) 252299 VETASSESS
133 dental specialist 252311 ADC
134 dentist 252312 ADC
135 resident medical officer 253112 MedBA
136 anaesthetist 253211 MedBA
137 nurse educator 254211 ANMAC
138 nurse researcher 254212 ANMAC
139 nurse manager 254311 ANMAC
140 web developer 261212 ACS
141 software tester 261314 ACS
142 database administrator 262111 ACS
143 systems administrator 262113 ACS
144 network administrator 263112 ACS
145 network analyst 263113 ACS
146 ICT quality assurance engineer 263211 ACS
147 ICT support engineer 263212 ACS
148 ICT systems test engineer 263213 ACS
149 ICT support and test engineers (nec) 263299 ACS
150 judicial and other legal professionals (nec) 271299 VETASSESS
151 careers counsellor 272111 VETASSESS
152 drug and alcohol counsellor 272112 VETASSESS
153 family and marriage counsellor 272113 VETASSESS
154 rehabilitation counsellor 272114 VETASSESS
155 student counsellor 272115 VETASSESS
156 counsellors (nec) 272199 VETASSESS
157 interpreter 272412 NAATI
158 social professionals (nec) 272499 VETASSESS
159 recreation officer 272612 VETASSESS
160 welfare worker 272613 ACWA
161 agricultural technician 311111 VETASSESS Y
162 anaesthetic technician 311211 VETASSESS
163 cardiac technician 311212 VETASSESS
164 medical laboratory technician 311213 AIMS
165 pharmacy technician 311215 VETASSESS
166 medical technicians (nec) 311299 VETASSESS
167 meat inspector 311312 VETASSESS
168 primary products inspectors (nec) 311399 VETASSESS Y
169 chemistry technician 311411 VETASSESS
170 earth science technician 311412 VETASSESS
171 life science technician 311413 VETASSESS
172 science technicians (nec) 311499 VETASSESS
173 architectural draftsperson 312111 VETASSESS
174 building associate 312112 VETASSESS
175 building inspector 312113 VETASSESS
176 architectural, building and surveying technicians (nec) 312199 VETASSESS
177 mechanical engineering technician 312512 TRA
178 metallurgical or materials technician 312912 VETASSESS
179 mine deputy 312913 VETASSESS
180 hardware technician 313111 TRA
181 ICT customer support officer 313112 TRA
182 web administrator 313113 ACS
183 ICT support technicians (nec) 313199 TRA
184 farrier 322113 TRA
185 aircraft maintenance engineer (avionics) 323111 TRA
186 aircraft maintenance engineer (mechanical) 323112 TRA
187 aircraft maintenance engineer (structures) 323113 TRA
188 textile, clothing and footwear mechanic 323215 TRA
189 metal fitters and machinists (nec) 323299 TRA
190 precision instrument maker and repairer 323314 TRA
191 watch and clock maker and repairer 323316 TRA
192 toolmaker 323412 TRA
193 vehicle body builder 324211 TRA
194 vehicle trimmer 324212 TRA
195 roof tiler 333311 TRA
196 business machine mechanic 342311 TRA
197 cabler (data and telecommunications) 342411 TRA
198 telecommunications linesworker 342413 TRA
199 baker 351111 TRA
200 pastrycook 351112 TRA
201 butcher or smallgoods maker 351211 TRA
202 cook 351411 TRA
203 dog handler or trainer 361111 VETASSESS
204 animal attendants and trainers (nec) 361199 VETASSESS
205 veterinary nurse 361311 VETASSESS
206 florist 362111 TRA
207 gardener (general) 362211 TRA
208 arborist 362212 TRA
209 landscape gardener 362213 TRA
210 greenkeeper 362311 TRA
211 hairdresser 391111 TRA
212 print finisher 392111 TRA
213 printing machinist 392311 TRA
214 dressmaker or tailor 393213 TRA
215 upholsterer 393311 TRA
216 furniture finisher 394211 TRA
217 wood machinist 394213 TRA
218 wood machinists and other wood trades workers (nec) 394299 TRA
219 chemical plant operator 399211 TRA
220 power generation plant operator 399213 TRA
221 library technician 399312 VETASSESS
222 jeweller 399411 TRA
223 camera operator (film, television or video) 399512 TRA
224 make up artist 399514 TRA
225 sound technician 399516 TRA
226 performing arts technicians (nec) 399599 VETASSESS
227 signwriter 399611 TRA
228 ambulance officer 411111 VETASSESS
229 intensive care ambulance paramedic 411112 VETASSESS
230 dental technician 411213 TRA
231 diversional therapist 411311 VETASSESS
232 enrolled nurse 411411 ANMAC
233 massage therapist 411611 VETASSESS
234 community worker 411711 ACWA
235 disabilities services officer 411712 VETASSESS
236 family support worker 411713 VETASSESS
237 residential care officer 411715 VETASSESS
238 youth worker 411716 ACWA
239 diving instructor (open water) 452311 VETASSESS
240 gymnastics coach or instructor 452312 VETASSESS
241 horse riding coach or instructor 452313 VETASSESS
242 snowsport instructor 452314 VETASSESS
243 swimming coach or instructor 452315 VETASSESS
244 tennis coach 452316 VETASSESS
245 other sports coach or instructor 452317 VETASSESS
246 sports development officer 452321 VETASSESS
247 footballer 452411 VETASSESS
248 sportspersons (nec) 452499 VETASSESS
249 contract administrator 511111 VETASSESS
250 program or project administrator 511112 VETASSESS
251 insurance loss adjuster 599612 VETASSESS
252 insurance agent 611211 VETASSESS
253 retail buyer 639211 VETASSESS

 

Xem thêm

Chia sẻ

CÔNG TY THÀNH VIÊN
© CRGROUP.VN ALL RIGHTS RESERVED